Algemene voorwaarden

1.Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.Consument: natuurlijk persoon die Producten van Stroomverdeling koopt voor privé-gebruik;
2.Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten Stroomverdeling koopt;
3.Internetsite: de website www.stroomverdeling.nl;
4.Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro's, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW;
5.Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover Stroomverdeling verbindt;
6. Stroomverdeling: Renel Besturingen, gevestigd te (9821 PB) Oldekerk, Eekebuursterweg 43, KvK Groningen nr. 01153513 (correspondentieadres: [email protected]);

2.Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Totstandkoming overeenkomst 
1.Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen.
2. Stroomverdeling aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling.
3.Offertes van Stroomverdeling zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum.
4.Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Stroomverdeling garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.Kosten en Prijswijzigingen 
1.De hoogte van de bezorgkosten staat op de website vermeld.
2.Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Stroomverdeling in de prijs van de producten worden doorberekend.

4.Betaling 
1.Klanten die Producten bestellen bij Stroomverdeling betalen voorafgaand aan de levering van de Producten. 
2.Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
3.Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Stroomverdeling als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.In geval van niet-tijdige betaling is Stroomverdeling bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten.
5.Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

5.Levering en leveringstijd 
1.Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland en België plaats. 
2.Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Stroomverdeling ernaar om bestellingen binnen 48 uur te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Stroomverdeling zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
3.Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant.
4. Stroomverdeling behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

6.Eigendom en risico 
1.De eigendom van Producten gaat over op het moment dat Stroomverdeling volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 
2.Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

7.Afwijzen en bedenktijd 
1.Niet-Consumenten mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomene binnen 7 dagen na aflevering. Onze 30 dagen niet-goed-geld terug garantie is een verlening van deze termijn tot 30 dagen na aankoop. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade te worden geretourneerd.
2.Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een Product ontbinden. Stroomverdeling mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De Prijs en eventuele andere door de Consumenten betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.
3.Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Stroomverdeling heeft meegedeeld.
4.Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan.

8.Overmacht 
In geval van overmacht is Stroomverdeling niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communica-tiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite. 

9.Persoonsgegevens 
Stroomverdeling zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Stroomverdeling neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter te Groningen is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »